Servicevoorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van onze website. Als u removalguide.tips wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met en wettelijk gebonden zijn aan de onderstaande voorwaarden.

INDIEN U HET NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK ONZE WEBSITE NIET.

MINDERJARIGEN

We bieden geen diensten aan en verkopen geen producten aan kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met toestemming en actieve betrokkenheid van een ouder of wettelijke voogd. Als u minderjarig bent, geef ons of andere websitebezoekers dan geen persoonlijke informatie.

PRIVACYBELEID IS ONDERDEEL VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Ons privacybeleid maakt deel uit van en is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. U kunt ons privacybeleid bekijken op removalguide.tips.

ANTI-SPAMBELEID IS ONDERDEEL VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Ons antispambeleid maakt deel uit van en is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. U kunt ons anti-spambeleid bekijken op removalguide.tips.

BEKENDMAKINGSBELEID, INDIEN VAN TOEPASSING, IS ONDERDEEL VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Als er een Beleid inzake Bekendmaking van Compensatie is op removalguide.tips, maakt het beleid deel uit van en onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

WIJZIGINGEN EN BEËINDIGINGEN

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen. Als dergelijke wijzigingen worden aangebracht, zijn ze onmiddellijk van kracht en zullen we u via een bericht op de startpagina van onze website op de hoogte stellen van de wijzigingen die zijn aangebracht. Als u het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen, dient u onze website niet te gebruiken.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook en op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen.

Als u zich zorgen maakt over deze gebruiksvoorwaarden, moet u deze elke keer lezen voordat u onze website gebruikt. Alle vragen of opmerkingen dienen onder onze aandacht te worden gebracht door een e-mail te sturen naar niemand, en ons informatie te verstrekken over uw bezorgdheid.

LICENTIE STATUS

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze website beperkt en niet-exclusief is als een niet-overdraagbare herroepbare licentiehouder. We kunnen uw licentie voor het gebruik van onze website en toegang tot onze website om welke reden dan ook en zonder u hiervan op de hoogte te stellen, beëindigen.

INHOUD EIGENDOM

Alle inhoud op onze website is eigendom van ons of onze leveranciers van inhoud. Namens onszelf en onze inhoudleveranciers claimen wij alle eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, voor deze inhoud en u mag geen inbreuk maken op die rechten. We zullen iedereen die probeert ons eigendom te stelen, naar de ruimste zin van de wet vervolgen.

U gaat ermee akkoord geen inhoud van onze website te kopiëren zonder onze toestemming. Alle verzoeken om onze inhoud te gebruiken, moeten per e-mail bij ons worden ingediend.

Als u denkt dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door de inhoud van onze website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar niemand, of door een e-mail te sturen naar het onderstaande adres. Geef een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk, inclusief de feitelijke en wettelijke basis voor uw eigendomsaanspraak.

DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op onze website wordt verstrekt op een "as is", "zoals beschikbaar" -basis. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze website voor uw eigen risico is. We wijzen alle garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot alle uitdrukkelijke garanties, wettelijke garanties en alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We garanderen niet dat onze website altijd beschikbaar zal zijn, dat de toegang ononderbroken zal zijn, foutloos zal zijn, aan uw eisen zal voldoen of dat eventuele defecten in onze website zullen worden gecorrigeerd.

Informatie op onze website hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden vertrouwd en mag niet worden opgevat als professioneel advies van ons. We kunnen de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit uw vertrouwen op dergelijke informatie.

Als uw rechtsgebied geen beperkingen op garanties toestaat, is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing. Uw enige en exclusieve remedie met betrekking tot uw gebruik van de site is om de site niet langer te gebruiken.

Onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade (inclusief schade door verlies van zaken, gederfde winst, rechtszaken en dergelijke), speciale, voorbeeldige, punitieve of andere schade, onder enige juridische theorie. die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met onze website, uw websitegebruik of de inhoud, zelfs als we op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Onze totale aansprakelijkheid voor enige claim die voortvloeit uit of verband houdt met onze website zal niet meer bedragen dan honderd ($ 100) dollar en dat bedrag komt in de plaats van alle andere rechtsmiddelen die u tegen ons of onze gelieerde ondernemingen kunt hebben. Elke dergelijke claim zal onderworpen zijn aan vertrouwelijke bindende arbitrage zoals later beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

OBSCENE EN aanstootgevende inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor obscene of aanstootgevende inhoud die u ontvangt of bekijkt van anderen terwijl u onze website gebruikt. Als u dergelijke inhoud echter wel ontvangt of bekijkt, neem dan per e-mail contact met ons op, zodat we de kwestie kunnen onderzoeken. Hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, behouden we ons het recht voor om obsceen of aanstootgevend materiaal dat op onze website is geplaatst, te controleren, te onderzoeken en te verwijderen.

VRIJWARING

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u ons en onze gelieerde ondernemingen vrijwaart, verdedigt en vrijwaart van enige aansprakelijkheid, verlies, claim en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van onze website of uw schending van deze algemene voorwaarden.

DEELBAARHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Als een deel van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dat deel worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat de rest van deze algemene voorwaarden volledig afdwingbaar en wettelijk is. verbindend.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden, inclusief het beleid dat hierin is opgenomen door uitdrukkelijke verwijzing, vormen uw volledige overeenkomst met ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.